Blogi

Panostukset turvallisuuteen lisäävät yhteiskunnan vakautta - talousarvioon 2018 tärkeä lisäys12.12.2017 11:09

Panostukset turvallisuuteen lisäävät yhteiskunnan vakautta

Talousarvioon vuodelle 2018 tehtiin tärkeä lisäys panostamalla turvallisuuteen. Näin tehden poliisien määrä pystytään pitämään 7 200 poliisin tasolla.

Valiokunta kohdensi 250 000 euroa huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi sekä 220 000 euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille.

Huumausaineiden katukaupan yleistymisestä on syytä olla huolissaan. Esimerkiksi Pirkanmaalta on kantautunut uutisia, joiden mukaan huumeiden käyttöön on houkuteltu jopa 11 vuotiaita. Poliisin aktiivinen katukaupan valvonta tulee todelliseen tarpeeseen

Koulupoliisitoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, joka lisää lasten ja nuorten luottamusta poliisiin. Toimiva vuoropuhelu nuorten ja poliisien välillä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä silloin, kun tarvetta on.

Hätäkeskuslaitoksen riittävää resursointia on myös tuettu. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioitiin, että nykymuotoinen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään 600—630 henkilötyövuoden tasoa. Henkilöstön määrän vähentymisen myötä myös viraston sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes kaksinkertaiseksi verrattuna valtionhallinnon keskiarvoon.

Valiokunta lisäsi 400 000 euroa korjaamaan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta. Hätäkeskustoiminnalla on suora vaikutus kansalaisten luottamukseen yhteiskuntaa kohtaan. Sen toiminnat ovat yhteiskunnan kriisinsietokyvyn kannalta olennaisia. Hädässä kansalainen kääntyy Hätäkeskuksen puoleen. Viiveisiin ei ole varaa.

Valiokunta päätti myös lisätä 1 500 000 euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin. Tullin työ on lähes kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaa. Sen avulla lisätään verotuloja ja rikostorjunnan vaikuttavuutta.

Tulli tekee turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää työtä. Lisääntynyt verkkokauppa on jo muuttanut kaupan rakennetta. Meillä ei ole varaa ottaa riskejä, jotka tuovat markkinoille vaarallisia ja laittomia tuotteita. Postilinjaston automatisoinnilla voidaan poimia materiaalivirrasta pois lähempää tarkastusta vaativat lähetykset.

Myös muuttoliikeviestintää jatketaan radikalisoitumisen ja terrorismin vastaisella työllä. Valiokunta lisäsi 150 000 euroa radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään. Muuttunut turvallisuusympäristö vaatii uusien toimintamalleja, joita on syytä edelleen kehittää.

Pauli Kiuru

puh. 040 540 6937

 


RSS