Aamulehti 8.6.2015

Erolapsia koskeva lainsäädäntö uusiksi 

Vuosittain noin 30 000 lasta kokee vanhempiensa eron. Tuhannet lapset joutuvat huoltoriitojen uhreiksi. Kärsijöinä ovat lasten lisäksi vanhemmat, isovanhemmat ja välillisesti myös yhteiskunta erilaisten seurainnaiskustannusten maksajana.

Toistuvat oikeudenkäynnit maksuttomine oikeusapuineen on vain yksi esimerkki aiheutuvista kuluista. Henkisten kärsimysten arvoa on vaikea mitata luotettavasti. Pahimmillaan vuosia kestävät prosessit vievät voimat, säästöt ja työkyvyn tuhansilta suomalaisilta isiltä ja äideiltä. Epäselvät ja jatkuvat riitatilanteet vaarantavat lasten tasapainoisen kasvun ja kehityksen.

Vanhemmat voivat tehdä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimuksen, jonka sosiaaliviranomainen vahvistaa. Riitatilanteissa asian ratkaisee tuomioistuin. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1984. Päätöksenteon pohjana on oltava aina lapsen etu. Tavoite on, että lapsen ja hänen vanhempiensa välillä säilyy läheinen ihmissuhde myös eron jälkeen.

Teimme viime vaalikaudella yhteistyössä lakialoitteet, joiden tavoitteena oli puuttua lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön epäkohtiin. Vieraannuttaminen, huoltokiusaaminen, maan sisäiset lapsikaappaukset sekä tapaamisoikeussopimusten tahalliset ja toistuvat rikkomiset on saatava paremmin hallintaan. Aloitteet käsiteltiin huolellisesti lakivaliokunnassa, joka myös ohjeisti kirjeellä oikeusministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Valiokunta edellytti, että ministeriöt ”kokonaisvaltaisesti arvioivat lapsen tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä sekä niiden kehittämistarpeita ja – mahdollisuuksia ottaen muun muassa huomioon lakialoitteista annetuissa asiantuntijalausunnoissa esitetyt näkemykset.”

Asiaa viedään alkaneella vaalikaudella eteenpäin. Hallitusohjelman kirjaukset kertovat asian lyhyesti ja ytimekkäästi. Erotilanteissa turvataan lapsen etu ja oikeus sekä isään että äitiin ja eropalveluita vahvistetaan. Tärkein kirjaus on kuitenkin seuraava: ”Tehdään lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus.”
 

Pauli Kiuru (kok)
Juho Eerola (ps)

Julkaistu myös:

Kymen Sanomat 6.6.2015
Etelä-Saimaa 8.6.2015