Eduskunta: puhe varhaiskasvatuslaista 13.1.2015

Arvoisa herra puhemies
 
Käsittelemme hallituksen esitystä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta varhaiskasvatuslaiksi. Samalla muutettaisiin lakia Opetushallituksesta siten, että Opetushallituksesta tulisi varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijaan. Lainsäädännön valmistelu siirtyi jo vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Vanha päivähoitolaki on yli 40 vuotta vanha. Päivähoidon käsite korvataan lakiesityksessä varhaiskasvatuksen käsitteellä. Päivähoito on pääasiassa työvoimapoliittinen näkökulma, siinä tarkastellaan asioita työn, yhteiskunnan ja vanhempien tarpeista käsin. Varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi. Siinä tavoitteena on pedagoginen toiminta, jossa päävastuu on opettajakelpoisuuden saaneella henkilöllä - tai, kuten lakiesityksessä sanotaan, varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuslailla on tarkoitus korostaa kasvatusta ja koulutusta sosiaalipalvelujen sijasta. Alan ammattilaiset ovat kuitenkin pettyneitä lakiesitykseen. Järjestöt moittivat esitystä kunnianhimottomaksi. Niiden mukaan on tyydytty muuttamaan päivähoidon käsite varhaiskasvatukseksi sisällön jäädessä vajaaksi.

Lakiesityksessä esitetään, että päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laadittaisiin varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena olisi huomioida lapsen yksilöllisen tuen tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Suunnitelma laadittaisiin henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyönä. Lakipykäläesityksen mukaan päiväkodeissa sen laatimisesta vastaisi lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö. Sen sijaan pykälissä ei ole eritelty sitä, kuka suunnitelman tekee perhepäivähoidossa.

Perusteluissa on tosin mainittu, että lastentarhanopettajan asiantuntijuutta käytetään hyväksi perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä. Käytännössä lienee kuitenkin niin, että kasvatustieteen kandidaatille ja perhepäivähoitajalle asetetaan samat vaatimukset. Tätä on ainakin saamassani palautteessa pidetty koulutuksen aliarvioimisena, ja näin muodoin sitä on hieman tarkennettava valiokuntakäsittelyssä.

Lakiesityksessä säädetään lapsiryhmien enimmäiskoosta suhdelukujen kautta. Perustelujen mukaan ryhmässä voisi olla alle 3-vuotiaita 12 tai yli 3-vuotiaita 21, kun kyse on kokopäivähoidossa olevista lapsista. Käytännössä tämä hyvää tarkoittava tavoite ei sellaisenaan toteutuisi. Tilannetta sekoittavat osapäiväisillä paikoilla olevat lapset. Kun lapsiryhmässä on neljä osapäivämitoituksella olevaa lasta, ryhmäkoko voi kasvaa 25 lapseen. Teoriassa, ja käytännössä myös, osapäivämitoituksessa olevien lasten ryhmässä lapsia voi olla samanaikaisesti paikalla jopa 39 henkilöä.

Saamassani palautteessa on oltu myös huolissaan alan yrittäjyydestä. Esitettyjen ryhmäkokonormien pelätään jäykistävän käytännön arkijärkistä toimintaa kentällä. Asiaan vaikuttavat ryhmäkoot, suhdeluvut ja toki myös neliömetrit ja niiden laatu - tai ainakin pitäisi vaikuttaa. Valiokunnassa asiantuntijakuulemisessa on kuultava myös alan yrittäjiä.

Varhaiskasvatus luo pohjaa lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Lakiuudistusta on odotettu, mutta saamani palautteen perusteella se ei täytä aivan kaikilta osin odotuksia. Valiokunnassa meidän on oltava kriittisen rakentavia. Askeleita oikeaan suuntaan on tietenkin otettu, ja se täytyy tässä kiitoksena todeta. Tätä on pitkään tehty. Lakiesityksen toisessa vaiheessa saamme käsiteltäväksemme henkilöstön kelpoisuudet ja mitoituksen. Kelpoisuusehtojen heikentämiseen ja koulutuksen aliarvioimiseen emme saa missään tilanteessa ajautua.

Sitten lopuksi, arvoisa puhemies, muutama sana liikunnasta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös liikkumiseen liittyvien myönteisten oppimiskokemusten saaminen. Liikkuminen lisättiin lakitekstiin lausuntokierroksen jälkeen, ja hyvä, että lisättiin. Huolestuttavaa on, että vain 20 prosenttia päiväkotien piha-alueista on liikunnan kannalta hyvätasoisia.