EDUSKUNTAPUHE: Byrokratia vähenee ja myös oma korvaukseni pienenee 463 euroa.

Arvoisa herra puhemies

Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamista ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamista.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että Eduskunnan kirjastosta annettu laki kumotaan. Lakialoitteen on lisäkseni allekirjoittanut kaikki neljä muuta kirjaston hallituksen kansanedustajajäsentä.

Muutosehdotusten taustalla on puhemiehen asettaman työryhmän selvitys. Toimeksiantona oli selvittää eduskuntaviestinnän, tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja arkistotoiminnan organisoinnin kehittämistä.

Kansliatoimikunta hyväksyi 17. kesäkuuta 2021 työryhmän esityksen kanslian organisaation uudelleen järjestämisestä.

Tavoitteena on vähentää päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa tiedonkulkua ja johtamista sekä saada osaaminen täysimääräisemmin käyttöön.

Jatkossa tieto- ja viestintäosastoon kuuluisivat viestintäyksikkö sekä tietotukiyksikkö. Eduskunnan kirjasto olisi tietotukiyksikössä.

Arvoisa puhemies

Eduskunnan kirjaston nykyinen normiohjaus on raskaan byrokraattista. Nykyisessä tilanteessa Eduskunnan kirjastosta säädetään eduskunnan kanslian ohjesäännöllä, eduskunnan työjärjestyksellä, Eduskunnan kirjastosta annetulla lailla sekä Eduskunnan kirjaston ohjesäännöllä.

Jatkossa Eduskunnan kirjaston sääntely olisi keskitetty eduskunnan kanslian ohjesääntöön.

Kirjaston kertomus esitellään vielä nykyidin vuosittain täysistunnolle, ja se lähetetään sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Valmis mietintö palaa myöhemmin salikäsittelyyn. Yhteys Eduskunnan kirjaston ja eduskunnan välillä on tärkeä, mutta nykyinen edellä kuvattu käsittelytapa on raskas ja lisäarvoltaan rajallinen.

Ei ole tarkoituksenmukaista, että jatkossa uuden organisaationmallin yhden osaston yksi palvelukokonaisuus antaisi kertomuksen eduskunnalle, joka käsiteltäisiin valtiopäiväasiana.

 Arvoisa puhemies

Eduskunnan kirjaston hallitus antoi maaliskuussa 2021 lausunnon suunnittelusta organisaatiomuutoksesta. Kannatimme yksimielisesti joustavampaa ja nykyistä toimintaympäristöä paremmin palvelevaa mallia.

Kirjaston hallitus korosti lausunnossaan, että ensi vuonna 150 vuotta täyttävän Eduskunnan kirjaston nimi säilyisi muuttumattomana myös jatkossa.

Lisäksi pidimme tärkeänä, että Eduskunnan kirjasto on myös jatkossa kaikille avoin oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävä keskuskirjasto. Nämä toiveet on huomioitu tänään käsiteltävissä esityksissä.

Yhteys eduskunnan ja Eduskunnan kirjaston välillä säilyy. Kirjaston toiminnasta on jatkossa mahdollista keskustella täysistunnossa esimerkiksi käsiteltäessä vuosittain annettavaa eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomusta eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta sekä hallinnosta.

Eduskunnan kirjaston on syytä myös jatkossa pitää tiivistä yhteyttä asiakaskuntaan järjestämällä tapaamisia ja asiakastilaisuuksia eri käyttäjäryhmien kanssa.

Kirjaston hallitus asiantuntijajäsenineen ei enää jatkossa ole käytettävissä olettaen, että laki Eduskunnan kirjastosta kumotaan esityksen mukaisesti 1.1.2022 alkaen, ja kirjaston hallitus toimielimenä poistuu.

Arvoisa herra puhemies

Yleisin epäonnistumisen syy on kyvyttömyys ja haluttomuus sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin. Kun ympäristö, vaatimukset ja viestintäkenttä muuttuvat, on myös organisoinnin muututtava. Siksi olemme tänään keskustelemassa näistä esityksistä.

Esitykset ovat huolella valmisteltuja ja perusteltuja. Organisaation kehittäminen, osaamisen parempi hyödyntäminen sekä johtamisen selkeyttäminen ovat yleisen edun mukaisia muutoksia. Ehdotuksilla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Ehdotuksilla ei ole myöskään merkittäviä suoria taloudellisia vaikutuksia. Eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajan kuukausikorvaus 463 euroa poistuu 1.1.2022 alkaen. Oman palkkioni siis pienenee.