Valtuustoaloite 26.6.2017

VALTUUSTOALOITE: Yhteisöllisyys, ympäristön siisteys sekä siivoustalkoiden koordinointi ja tukeminen
 

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Valkeakosken kaupunginstrategian visioon on kirjattu seuraavasti: ”Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki.”

Myös Valkeakosken hyvinvointiraportissa 2016 kiinnitetään huomiota asuinympäristön laatuun ja turvallisuuteen.

”Asuinympäristön laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat asuinyhteisö eli ihmiset, ympäristön luonnonläheisyys, rakennukset, palvelujen saatavuus ja kulkureitit. Turvallisuudesta viestittävät myös ympäristön siisteys ja kauneus sekä rakennusten kunto.” (Hyvinvointiraportti 2016, s. 34)

Hyvinvointiraportissa todetaan, että kuntalaisten koettu hyvinvointi ja elämänlaatu perustuvat merkittävästi yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteeseen. Tulevaisuudessa pyritään entistä enemmän tarjoamaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi yhdeksi painopistealueeksi onkin valittu turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät asiat.

Valtuutettu Pia Hänninen teki vuonna 2013 valtuusaloitteen ympäristöohjelman laatimisesta. Aloitteen tavoite voidaan tulkita ympäristöasioita laajemmin sosiaalisen vastuun näkökulmasta.  Ohjelman työstämisvaiheessa kuntalaisia osallistettiin asukaskyselyllä. Yhtenä kysymyksenä oli, miten asukkaat itse olisivat valmiita toimimaan ympäristönsä hyväksi. Eniten kannatusta sai eri alueilla toteutettava siivous- ja talkootoiminta. Käytännön työhön ei ole vielä kuitenkaan ryhdytty koordinoidusti.

Ympäristö, koettu turvallisuus ja yhteisöllisyys voidaan nivoa yhteen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki ottaisi vastuulleen siivoustalkoiden koordinoinnin, tiedottamisen sekä jätesäkkien ja roskalavojen toimittamisen sekä niistä aiheutuvat kulut. Yhteistyötahoina voisivat olla ainakin asukasyhdistykset sekä Valkeakosken Sanomat.

Puistotoimistolla lienee paras näkemys siivottavien alueiden tärkeysjärjestyksestä. Kohteina olevat maa-alueet ja rannat voisivat vaihdella vuosittain tarpeen mukaan. Kaupungin ympäristönsuojelu voisi toimia koordinaatio- ja tiedotusvastuussa. Tekninen keskus pystyisi parhaiten vastaamaan roskalavoista sekä kuljetuksista. Kustannusten kohdentamiseen voidaan ottaa kantaa valtuustoaloitteen vastauksessa.


Valtuutettu
Pauli Kiuru ja noin 30 muuta valtuutettua