Pauli Kiuru, AL 24.6.15

Tavasesta päästävä lopullisesti irti, voimat kannatettaviin hankkeisiin

 Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt, ettei Tavase Oy saa lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiselle. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 20. heinäkuuta mennessä. Yhtiön omistajakuntien ja erityisesti Tampereen on nyt varmistettava, ettei Tavase Oy käytä valitusmahdollisuutta ja aiheuta lisäkuluja alueen kunnille ja veronmaksajille sekä epävarmuutta maanomistajille ja yrityksille.

Avin päätös palauttaa uskon kansalaisvaikuttamiseen. Toisaalta päätös pakottaa miettimään hankkeen takana olleita motiiveja. Haluttomuus hyväksyä muuttuneita olosuhteita kertoo strategisen ketteryyden puutteesta ja tiedolla johtamisen aliarvostamisesta.

Tavase-hankkeen valmistelussa käytettiin useasti ulkopuolisia konsultteja. On hämmentävää vertailla konsulttiselvityksiä ja avin päätöstä. Vuonna 2012 julkaistussa konsulttiselvityksessä kerrotaan, että ”tekopohjavesihanke on seutukunnallinen ja yleisen edun vaatima” ja että ”tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan varmistaa seutukunnan vesihuollon talousveden riittävyys”. Avin päätöksessä puolestaan todetaan, että ”tekopohjavesihankkeen toteuttaminen haetussa mittakaavassa ei ole välttämätön alueen vesihuollon turvaamiseksi”.

Edelleen konsulttiselvityksessä kerrotaan, että ”suunnitelmalla ei ole kielteisiä vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen suojeluperusteisiin”. Avin päätöksessä sen sijaan todetaan, että ”hanke heikentää merkittävästi Keiniänrannan Natura-alueen luontoarvoja”.

Näkemykset pelkästään hankkeen tarpeellisuudesta ja luontoarvoista ovat perustavalla tavalla ristikkäiset. Luottamushenkilöiden rationaalisen päätöksenteon pitäisi perustua heille esiteltyyn luotettavaan aineistoon. Olivatko konsulttiarviot esimerkiksi tekopohjavesilaitoksen rakentamiskustannuksista ja tulevasta veden hinnasta luotettavia?

On palkitsevampaa edistää hyviä hankkeita kuin vastustaa huonoja. Tampereen Keskusareena on esimerkki innostavasta projektista, jonka rakentaminen olisi perusteltua sekä urheilun että kulttuurin näkökulmista. Se palvelee Pirkanmaan ohella koko Suomea merkittävien tapahtuminen pitopaikkana yksin tai yhdessä Helsingin kanssa. Keskusareena tukee myös Helsinki-Hämeenlinna-Tampere (HHT) -tavoitteita, yrittäjyyttä, talouskasvua ja työllisyyttä. Keskusareena on nimettävä kansalliseksi hankkeeksi, jolle on saatava merkittävä valtion rahoitus.

Julkaistu Aamulehdessä 24.6.2015