Helsinki Times 6.4.2017

The Foundation of Democracy: free speech, trustworthy media and libraries

Last year the editors of the main Finnish media organizations made a public statement in relation to an accountable and trustworthy media. Recently, the climate of debate has harshened. There has been an increase in hate speech, misleading information and disinformation on social media. Furthermore, among the traditional and trustworthy press, there has been a rise in the amount of “fake media”, whose background and aims are comparatively vague.

Legislation, journalistic self-regulation and good education govern the work of Finnish editors. For me, freedom of speech is almost sacrosanct. It is something that crystallizes the very meaning of democracy and the respect for citizens. The Finnish constitution protects freedom of expression: “Everyone has the freedom of expression. Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior prevention by anyone.”

Legislation on transparency complements the freedom of expression: ”Documents and recordings in the possession of the authorities are public, unless their publication has for compelling reasons been specifically restricted by an Act. Everyone has the right of access to public documents and recordings.” During my political career, there have been times when I have needed to test both my freedom of speech and the legislation on transparency of documents. I was glad to notice, coming out as a winner in these situations, that the law has been on my side.

Freedom of speech and transparency are the means to enhance trust. The public administration should work in citizens’ best interests. In Finland, corruption is rare and the trust place in institutions is on a high level. I find it important that we strive for a zero tolerance of malpractice.

Journalists have good prerequisites to do their work in Finland. They can carry out their work without any threat of violence. Attempts to influence or pressure journalists are rare.

The Parliament of Finland is exceptionally open when placed in a global context. A large number of journalists work there – at the very core of decision-making. MPs and ministers have the privilege and duty to respond to questions during their normal parliamentary workday.

A wide library network is an essential part of Finnish society. It values open and reliable information. Libraries are the most frequently used cultural services in our country. One of the treasures of Helsinki is the Library of Parliament. Its collection and services are accessible to everyone, not only to MPs and to officials at the Parliament as often perceived.

The Library of Parliament has a substantial amount of material published in English – both books and journals. Service is available in English also. Library of Parliament: website

Julkaistu: Helsinki Times

///

Pauli Kiuru (MA, MBA) represents The National Coalition Party in the Parliament of Finland. Ten years as a professional athlete and eight years of entrepreneurship help to bring perspective to his line of work as a parliamentarian. Pauli's experience has taught him where money comes from and where it goes, while his values have also been shaped by an educational background in humanities. 

The Finnish nation and their favourite triathlete Pauli Kiuru have long adopted the saying: "Quiet rivers run deep!"

///

Demokratian selkäranka: sananvapaus, vastuullinen media ja kirjastot

Suomalaiset valtamedioiden päätoimittajat ottivat viime vuonna kantaa luotettavan median puolesta. Keskusteluilmapiiri on muuttunut kielteiseen suuntaan. Sosiaalisessa mediassa vihapuhe, harhaanjohtaminen ja suorainen valehtelu ovat lisääntyneet. Lisäksi perinteisen median ja vastuullisten toimituksien rinnalle on syntynyt ”valemedioita”, joiden tarkoitusperät ja taustat ovat epäselviä.

Suomalaisten toimituksien työtä ohjaa lainsäädäntö, journalistinen itsesäätely ja hyvä koulutus. Sananvapaus on itselleni lähes pyhä asia. Siinä kiteytyy demokratian ja kansalaisten arvostamisen syvin merkitys. Sanavapaus on kirjattu maamme perustuslakiin. ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä”.

Sananvapautta täydentää avoimuutta koskeva lainsäädäntö: ”Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.” Olen poliittisella urallani joutunut muutaman kerran testaamaan sekä sananvapauden että asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön toimivuutta. Ilokseni olen näissä tapauksissa selvinnyt voittajana, koska laki on ollut puolellani.

Sananvapaudella ja avoimuudella pyritään luottamuksen lisäämiseen. Hallinnon tulee toimia kansalaisten parhaaksi. Korruptio on Suomessa harvinaista ja luottamus instituutioihin hyvä. Pidän tärkeänä, että pyrimme väärinkäytösten osalta nollatoleranssiin. Suomessa toimittajien mahdollisuudet työnsä tekemiselle ovat asialliset. He saavat kirjoittaa ja puhua ilman väkivallan uhkaa. Painostusyritykset ovat harvinaisia.

Eduskuntamme on poikkeuksellisen avoin globaalissa vertailussa. Eduskunnassa työskentelee lukuisia toimittajia. He tekevät työtään päätöksenteon ytimessä. Kansanedustajat sekä ministerit saavat ja usein myös joutuvat vastailemaan heidän kysymyksiinsä normaalin työpäivän ohessa.

Avoimeen ja luotettavaa tietoa arvostavaan yhteiskuntaan kuuluu olennaisena osana kirjastoverkostomme. Kirjastot ovat yksi kansalaisten eniten käyttämä sivistyspalvelu. Eduskunnan kirjasto kuuluu Helsingin aarteiden joukkoon. Sen kokoelmat ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Usein ajatellaan virheellisesti, että se palvelisi vain kansanedustajia ja eduskunnan virkamiehiä.  

Eduskunnan kirjastossa on runsaasti englanninkielistä aineistoa - sekä kirjoja että lehtiä. Henkilökunta palvelee mielellään myös englanniksi. Lisäksi kirjasto tarjoaa rauhallisen luku- ja työskentelytilan tarvitsijalle.