Valtuustokysymys 14.9.15

VALTUUSTOKYSYMYS 14.9.2015

 Valkeakosken kaupunginvaltuusto on 19.12.2011 (§ 145) päättänyt irtaantua Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeesta. Tehdyn päätöksen perusteella kaupunki ei enää osallistu yhtiön toiminnan lisärahoittamiseen.

Lisäksi Valkeakosken kaupunginhallitus on antanut 27.8.2012 (§ 303) konserniohjeen yhtiön hallituksessa istuvalle edustajalleen. Kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymän konserniohjeen mukaan ”edustajan tulee hallituksessa pidättäytyä sellaisista päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka voisivat aiheuttaa Valkeakosken kaupungin lisärahoitustarvetta Tavase Oy:lle.”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 18.6.2015 antamallaan päätöksellään hylännyt Tavase Oy:n hakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta sekä töiden aloittamisesta.

Tavase Oy:n hallitus puolestaan valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä 20.7.2015. Valkeakosken kaupungilla on yksi edustaja yhtiön hallituksessa. Asian käsittely ja niistä aiheutuvat kulut jatkuvat pahimmillaan vielä vuosia. Maksajana on yhtiö eli käytännössä sen omistajakunnat sekä niiden veronmaksajat.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan ”Kaupungin edustajan tulee toimia tytäryhteisössä kaupungin ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti. Jos kaupungin edustajana tytäryhteisön hallintoon valittu henkilö on tilanteessa, jossa hän joutuisi toimimaan kaupungin edun vastaisesti, tulee hänen pyytää konsernijohdolta selkeät toimintaohjeet. Myös Valkeakosken kaupungin vähemmistöosuuksin omistamien yritysten ja yhteisöjen hallituksissa tai muissa toimielimissä toimivien kaupungin nimeämien edustajien tulee pyrkiä toimimaan niin, että konserniohjeen periaatteita voidaan soveltuvin osin noudattaa.”

Kysymykset konserniohjauksesta:

  1. Minkälaiset toimintaohjeet Valkeakosken kaupungin edustaja pyysi ja sai konsernijohdolta Tavase Oy:n hallituksen kokoukseen, jossa päätettiin hallinto-oikeuteen valittamisesta?
  2. Onko Valkeakosken kaupungin edustaja toiminut Tavase Oy:n hallituksessa saamansa ohjeistuksen sekä Valkeakosken kaupunginhallituksen konserniohjeen linjauksien mukaisesti vastustamalla lisäkuluja aiheuttavaa valitusta hallinto-oikeuteen?
  3. Valtuuston päätös ja kaupunginhallituksen konserniohje eivät ilmeisesti ole yhtiön hallituksessa istuvaa edustajaa oikeudellisesti sitovia. Mikä on Valkeakosken kaupunginhallituksen näkemys osakeyhtiölain yhtiön etua ajavien pykälien sekä kaupunginvaltuuston päätösten ja konserniohjeen välisestä hierarkiasta?
  4. Onko kaupunginhallituksella näkemystä siitä, mikä on Tavase Oy:n sekä sen omistajien edun mukaista toimintaa vallitsevassa tilanteessa: tappiollisen toiminnan jatkaminen vai yhtiön toiminnan mahdollisimman nopea lopettaminen?
  5. Jos kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet, konserniohjaus ja demokraattisesti tehtyjen valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten näkemykset eivät ole välittyneet edustajamme välityksellä Tavase Oy:n hallitukseen, niin mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo jatkossa ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Tavase Oy:n viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan ennakkomaksuihin ja keskeneräisiin hankintoihin on kirjattu taseen vastaavissa 6 627 229 euroa. ”Vastaavat” –kohta kertoo, missä yhtiön varallisuus on.

Tilintarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota tekopohjavesilaitoksen keskeneräiseen lupapäätökseen ja yhtiön jatkorahoitukseen vuoden 2015 aikana. Ne vaikuttavat merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat olisi syytä kirjata alas ja tämän jälkeen ilmoittaa kaupparekisteriin osakepääoman menettämisestä.

Epäilyksien välttämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olisi huolellisesti käytävä läpi, mitä kaikkea tappiollisen yhtiön toiminnan aikana on tapahtunut, ja onko varoja käytetty huolellisesti.

Valkeakosken kaupungin omistusosuus mahdollistaa myös ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sekä erityistilintarkastuksen esittämisen ja päättämisen.

  1. Kysymys erityistilintarkastuksesta:

Tulisiko kaupunginhallituksen mielestä Valkeakosken kaupungin toimia niin, että Tavase Oy:ssä tehtäisiin osakeyhtiölain mahdollistama erityistilintarkastus sen varmistamiseksi, että yhtiön varallisuutta on käytetty asianmukaisesti ja että tilinpäätös laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti vallitsevat riskit huomioiden?

Pauli Kiuru (kok)

Markku Alanko (kok)

Juha Lehtonen (kok)

Kari Salminen (kok)

Mikko Franssila (kok)

Päivi Patojoki (kok)

Timo Nykänen (kok)

Pauli Korpela (ps)

Hannu Uusikartano (ps)

Petri Nieminen (ps)

Erkki Tamminen (ps)

Risto Rautiainen