EDUSKUNTAPUHE: Tulevaisuusselonteko - velkaantumisesta ja liikunnasta

24.1.2023


Arvoisa puhemies

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko on laaja kuvaus ympärillämme tapahtuvista asioista. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta erilaisia skenaarioita kannattaa silti laatia.  Lyhyellä aikavälillä muutosten vauhti helposti yliarvioidaan – pitkällä aikavälillä aliarvioidaan.

Mikään laadittu skenaario ei toteudu sellaisenaan. On tärkeää hahmottaa, mihin tiedossa olevat megatrendit ovat pääpiirteissään johtamassa ja tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan kielteisiin kehityskulkuihin.

Arvoisa puhemies

Selonteossa kysytään aiheellisesti, miten varmistetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja ja ratkaistaan kestävyysvaje.

On tärkeää pitää julkisen talouden velkasuhde pitkällä aikavälillä vakaana, jotta rahoituksen saatavuus ja hinta eivät rajoita talouspoliittista päätöksentekoa. Tämä todetaan valtioneuvoston selonteossa.

Tänään julkaistussa välikysymyksessä kiinnitetään huomiota valtion voimakkaasti kasvaviin korkomenoihin. Korkoihin menevä summa on jo tänä vuonna suurempi kuin sisäministeriön koko hallinnonalan budjetti. Korkoja maksetaan enemmän kuin mitä menee esimerkiksi poliisille, rajavartiolaitokselle ja hätäkeskukselle yhteensä. Velalla on väliä.

Selonteossa todetaan, että talouskasvu on aineellisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähde. Meidän tehtävämme on siis tehdä päätöksiä, jotka tukevat talouskasvua. Kasvu on pyrittävä kytkemään irti päästöjen kasvusta ja resurssien käytön lisäämisestä. Asiat on tehtävä fiksummin ympäristöä ja ilmastoa kuormittamatta.

Selonteossa talouskasvun mahdollistavaksi keinoksi nostetaan muun muassa verotus, jonka pitää olla kasvua ja työllisyyttä tukevaa.

Hyvinvointiyhteiskunnan alamäki häämöttää kiristyvässä verotuksessa ja kasvavassa velkaantumisessa.

Puhemies

Kansalaisten hyvinvointi nostetaan selonteossa aiheellisesti esiin. Tuon näkyviin yhden näkökulman ja se koskee liikuntaa.

Liikkumattomuus ja runsas paikallaanolo aiheuttavat UKK-instituutin tutkimuksen mukaan Suomelle 3.2. miljardin euron kustannukset vuosittain.

Arkiliikunnan vähentyessä kokonaisliikunnan määrä pienenee. Liikunnallisuus on yhä polarisoituneempaa. Osa liikkuu riittävästi, osa aivan liian vähän tai ei lainkaan. Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten liian vähäinen liikkuminen.

Väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun vuoksi kustannukset kohoavat vuosittain. Kansantalouden kannalta tilanne on kestämätön. Kansalaisten fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan parantaa hyvinvointia ja pienentää yhteiskunnan kuluja.

Arvoisa puhemies

Poliittisilla päätöksillä on mahdollista vaikuttaa ja kannustaa liikunnallisuuteen. Kysymys on arvovalinnasta, jossa yhdistyvät kansalaisten hyvinvointi, mutta myös taloudelliset tekijät. Tulevassa hallitusohjelmassa asia on nostettava voimakkaammin päätöksentekoon.

Myös media voi vaikuttaa. Vaalikoneissa kysytään ehdokkaiden arvoista. Myös kysymysten aihepiirit kertovat arvoista ja valinnoista. Liikunta, urheilu ja kulttuuri eivät nouse vaalikoneissa esiin. Arvovalinta sekin, joka ohjaa osaltaan ajatteluamme.