KIRJALLINEN KYSYMYS: Lasten tapaamisoikeudesta ja vieraannuttamisesta.

27.11.2020


Kirjallinen kysymys: Vieraannuttaminen, olosuhdeopas ja OT-keskukset

Eduskunnan puhemiehelle

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistui joulukuussa 2019. Tavoitteena oli parantaa lapsen edun toteutumista tilanteissa, jotka koskevat huoltoa ja tapaamisoikeutta.

Lainsäädäntötoimilla pyrittiin osaltaan ehkäisemään ongelmia tapaamisoikeuden toteutumisessa. Molemmilla vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia siitä, että lapsen suhde kumpaankin vanhempaan säilyy toimivana. Vieraannuttaminen on merkittävä ongelma, joka vaarantaa lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa (KKV 26/2020 vp) todetaan seuraavasti: ”Vaikeiden tilanteiden ratkaiseminen edellyttää usein monialaista asiantuntemusta. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin asettanut työryhmän valmistelemaan kaikkein vaativimpien tilanteiden moniammatillisia ja monialaisia osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskuksia). Työryhmän työ jatkuu 31.5.2020 saakka.”

Eduskunta korosti lainuudistuksen yhteydessä olosuhdeselvityksien merkitystä ja edellytti niistä laadittavaa kansallista opasta. Olosuhdeopas auttaisi asiantuntijoita vaativien tilanteiden ratkaisemisessa. Virallista vieraannuttamisen tunnistamista koskevaa opasta ei ole myöskään vielä olemassa. Molempien osalta on selvä tarve olemassa. Oppaan tai oppaiden tekeminen on tiettävästi käynnissä, mutta ilmeisesti rahoituksen kanssa on haasteita. Se on tiettävästi loppumassa vuoden 2020 lopussa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko OT-keskuksia koskeva työryhmän työ valmis ja loppuraportti saatavilla,

sisältyikö toimeksiantoon käytäntöjen luominen vieraantuneen lapsen ja vanhemman suhteen palauttamiseksi,

mikä on arvioitu aikataulu olosuhdeoppaan valmistumiselle ja onko siihen liittyvä rahoitus riittävä ja

onko vieraannuttamista koskeva opas valmistumassa samassa yhteydessä?


Helsingissä 27.11.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pauli Kiuru kok
Kari Tolvanen kok