Kirjallinen vastaus ministeri Timo Harakalta kysymykseen Toijala—Turku-rataosuuden taso-risteystenturvallisuudesta ja akselipainon nostosta

3.11.2020

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Toijala—Turku-rataosuuden tasoristeystenturvallisuudesta ja akselipainon nostosta 25 tonnin akselipaino-verkkoon 

Eduskunnan puhemiehelle 
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauli Kiurun /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 747/2020 vp:

                                  Onko akselipainon nosto Toijala—Turku-rataosuudelle toteutunut tavoiteaikataulun mukaisesti ja

                                  ovatko tasoristeysohjelman loput parannukset toteutumassa tavoitellusti vuosina 2020—2021?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Turku-Toijala –rataosuus kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (933/2018) määriteltyyn rautateiden pääväyläverkkoon tavaraliikenteen profiililla. Asetuksen mukaan rautateiden pääväylien tavaraliikenteen radoilla nopeuden on oltava vähintään 80 km/h. Tavaraliikenteen radoilla akselipainon on oltava vähintään 22,5 tonnia. Rataverkon haltija voi asetuksessa määritellyin perustein poiketa edellytettävästä vähimmäisnopeudesta ja akselipainosta.

Radan päällysrakenne sallisi jo nyt 25 tonnin akselipainon käytön. Myös radan stabiliteetti on kunnossa laajojen tehtyjen pehmeikköjen vahvistamisten ja muun muassa radan sisään rakennettujen siltamaisten paalulaattarakenteiden ansiosta. Akselipainon nosto edellyttää kuitenkin vielä rumpujen ja ratasiltojen korjauksia. Lisäksi radalla on jäljellä vielä muutamia tärinälle alttiita kohteita. Kustannusarvio jäljellä olevalle kokonaisuudelle akselipainon nostamiseksi on noin 20 miljoonaa euroa.

Akselipainojen nostoon tähtääviä toimenpiteitä arvioidaan valtakunnan liikennejärjestelmäkokonaisuuden tasolla valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun ja toimeenpanon yhteydessä. Akselipainon korotuksen vaatimat työt voisi olla ajallisesti mahdollista toteuttaa Turun ja Toijalan välillä vuosina 2024–2027, mutta päätöstä töiden aloittamisesta ei ole tehty.

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2017 käynnistämän 4-vuotisen tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman tarkoituksena on ollut tehostaa toimia tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Toimilla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan säästää mahdollisimman monia ihmishenkiä.

Toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi on pääosin toteutettu vuonna 2017 tunnistettujen turvallisuuskriittisimpien tasoristeysten osalta. Toijala-Turku rataosalla vuonna 2017 tasoristeysohjelmaan kuului 4 tasoristeystä. Yhdessä tasoristeyksessä on parannettu näkemiä ja kolmessa muussa tasoristeykset on poistettu yksityistiejärjestelyin korvaavilla teillä. 


Väylävirasto laati listan parannuskohteista ja vuosille 2018-2021 suunniteltu ohjelma kattaa 65 kohdetta. Näiden kohteiden lisäksi on tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelman aikana parannettu myös lukuisia muita tasoristeyksiä. Väyläviraston tasoristeysohjelmassa on tällä hetkellä 312 kohdetta: 179 poistoa, 42 varoituslaitosta ja 91 muuta parantamiskohdetta. Näiden lisäksi parannetaan ja poistetaan merkittävä määrä tasoristeyksiä ratojen parantamis- ja kehittämishankkeiden yhteydessä.

Valtion rataverkon tasoristeykset poistetaan riskiperusteisesti. Näiden lisäksi tasoristeyksiä on poistettu lähinnä nopeudennostohankkeiden yhteydessä, koska risteykset olisivat estäneet nopeuden noston. Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Poistettavien tasoristeysten valintaan vaikuttavat ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen olosuhteet ja turvallisuustaso, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.

Tasoristeysten poisto ja parantaminen tapahtuvat sekä perusväylänpidon rahoituksella, että erillisrahoituksella. Hallitus on esittänyt vuoden 2021 talousarvioon vaarallisten tasoristeysten poistamisen jatkamista 10 miljoonan euron määrärahalla.

Lisäksi Väylävirasto on toteuttanut vuosien 2017-2018 aikana noin 9 miljoonan euron suuruisena yhteishankkeena Pöytyän kunnan kanssa katu- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Hankkeessa Kyrön keskustan alueella sijaitseva tasoristeys korvattiin radan alittavalla sillalla.

Helsingissä 2.11.2020 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka