Kirjallinen vastaus ministeri Ville Skinnarilta kysymykseen alumiinifolioiden suojatulleista sekä investointien ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa.

11.12.2020

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 877/2020 vp

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pauli Kiurun /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 877/2020 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että EU:n käynnistämät toimet huomioivat tasapuolisesti myös                                           alumiinifolioita raaka-aineenaan käyttävän yritystoiminnan ja että investoinnit ja työllistäminen Suomeen kannattavat  myös tulevaisuudessa ja 

miten ja millä aikataululla Suomi voi myötävaikuttaa siihen, etteivät suojatullit tulisi voimaan? 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Euroopan komissio vastaa EU:ssa tuontisuojainstrumenteista, polkumyynti-, tasoitustulli- ja suojatoimi-instrumentista. Saatuaan EU:n teollisuuden toimittaman hakemuksen polkumyyntitullien asettamiseksi komissio tutkii, täyttääkö hakemus EU:n polkumyyntiasetuksessa säädetyt edellykset tutkinnan avaamiseksi. Komissio on velvollinen aloittamaan tutkinnan, jos säädetyt kriteerit täyttyvät. Tutkinnan avaamisesta ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä. Ilmoituksesta käy muun muassa ilmi, miten intressiosapuolet voivat osallistua tutkintaan ja esittää mahdollisia kommentteja komissiolle. 

Kiinasta peräisin olevia alumiinilevyvalmisteita koskeva polkumyyntitutkinta (AD668) aloitettiin 14.8.2020. Kiinasta peräisin olevia alumiinista valmistettuja jatkojalostusfolioita koskeva polkumyyntitutkinta (AD673) aloitettiin 22.10.2020. Tutkimukset on saatettava päätökseen 13 ja viimeistään 14 kuukauden kuluessa tutkintojen aloittamisesta. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön 7 ja viimeistään 8 kuukauden kuluttua tutkintojen aloittamisesta. 

Kun tutkinta on aloitettu, komissio selvittää, täyttyvätkö edellytykset toimien asettamiseksi, onko tuonti Kiinasta ollut polkumyytyä, onko EU:n teollisuus kärsinyt materiaalista vahinkoa ja jos näin on, onko se aiheutunut polkumyydystä tuonnista. Lisäksi EU:ssa selvitetään unionin intressi ts. onko toimien asettaminen unionin intressin mukaista, EU:n valmistavan teollisuuden intressin lisäksi maahantuojien, käyttäjien ja tietyissä tapauksissa jopa kuluttajien intressi. Komissio voi asettaa edellä mainitussa määräajassa väliaikaiset toimet tai jatkaa tutkintaa toimia asettamatta esimerkiksi tilanteissa, joissa välivaiheen johtopäätöksiä ei ole pystytty tekemään määräajassa asian monimutkaisuuden vuoksi. Mahdollista on myös päättää tutkinta toimia asettamatta, joskin tämä on harvinaista. Komissio ilmoittaa johtopäätöksistään intressitahoille. 

Väliaikaiset toimet asetettuaan jäsenmaita konsultoidaan komitologia-asetuksen (asetus 182/2011) mukaisessa neuvoa-antavassa menettelyssä. Tässä vaiheessa selvitetään Suomen kanta. Ensin analysoidaan täyttääkö komission esitys vaaditut kriteerit polkumyynnin, vahingon ja kausaliteetin osalta. Unionin intressin osalta selvitetään, onko Suomella asiassa valmistajan ja/tai käyttäjän intressi ja miten komission esittämät toimet tulisivat vaikuttamaan eri tahoihin. Tässä otetaan huomioon myös raaka-aineiden saanti, työllisyys sekä yritysten tekemät investoinnit Suomeen. Todettakoon, että Suomi kiinnittää erityistä huomiota siihen, ovatko toimet unionin ja Suomen intressin mukaiset, ja on myös usein pyytänyt tässä vaiheessa komissiota syventämään tutkintaa unionin intressin, erityisesti käyttäjien intressin osalta. Kanta kyseessä oleviin alumiineja koskeviin polkumyyntitapauksiin tullaan muodostamaan edellä esitetyn mukaisesti, kun jäsenmailta pyydetään kantaa väliaikaisten toimien osalta. Mikäli väliaikaisia toimia ei ole asetettu, kanta muodostetaan, kun komissio esittää lopulliset johtopäätöksensä. Tässä vaiheessa tullaan ottamaan yhteyttä myös Walki Groupiin yrityksen intressin selvittämiseksi. 

Väliaikaisten toimien asettamisen jälkeen komissio jatkaa tutkintaa (ja samoin jos väliaikaisia toimia ei aseteta) ja tekee lopulliset johtopäätökset. Komissio toimittaa ehdotuksensa lopullisiksi toimiksi jäsenmaille, joita konsultoidaan komitologia-asetuksen mukaisessa tarkastelumenettelyssä. Komission ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos määräenemmistö jäsenmaista kannattaa ehdotusta. Suomen kantaa muodostettaessa lopullisten toimien osalta tehdään vastaava analyysi kuin edellä on mainittu väliaikaisten toimien osalta. Tarvittaessa aiemmin tehtyä analyysiä syvennetään.

Helsingissä 10.12.2020

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Huomiona ministeri Skinnarin vastaukseen: Vastauksessa mainitut komitologia-asiat eivät tule eduskuntaan koska ne eivät liity lainsäädätöön vaan ovat luonteeltaan lähinnä hallinnollisia.