Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta: "Oikeus syyttää taposta ei vanhennu."

23.4.2021

                                                                                                                          Lakialoite LA 17/2021 vp

Pauli Kiuru kok ym. 

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle 

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Rikoslain (39/1889) mukaan syyteoikeus murhasta ei vanhene. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti syyteoikeus sellaisista teoista, joista maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, ei vanhene. Koska murhasta säädetty maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, niin näin ollen murhan syyteoikeus ei vanhene. 

Rikoslaissa syyteoikeuden vanhentuminen on pääsääntöisesti sidottu siihen, mikä on rikoksesta säädetyn maksimirangaistuksen kesto. Tähän on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia. 

Tapon syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa. Vaikka teko selviäisi tekohetkestä 20 vuoden jälkeen, ei tekijää voida tuomita rangaistukseen siitä. Syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan rikoslain mukaan jatkaa vuodella tietyin tiukoin laissa säädetyin edellytyksin. 

Tappo on vakava henkirikos. Tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt teko voi olla nykytekniikalla selvitettävissä. Tämän vuoksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua, vaan syyteoikeus tulisi säätää murhaa vastaavasti teoksi, jonka syyteoikeus ei vanhene.

Edellä olevan perusteella ehdotamme

                                                                     että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

                                                                                                               Laki 

                                                                                      rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 297/2003, 212/2008, 1680/2009, 985/2016 ja 486/2019, uusi 6 momentti seuraavasti: 

                                                                                                Lakialoite LA 17/2021 vp                                                                                    

                                                                                                                  8 luku 

                                                                                                  Vanhentumisesta 

                                                                                                                  1 § 

                                                                                       Syyteoikeuden vanhentuminen  

Kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu.

Tämä laki tulee voimaan päivänä     kuuta 20 . 


Helsingissä 23.4.2021 

Pauli Kiuru kok 

Mari Rantanen ps 

Veijo Niemi ps 

Heikki Vestman kok 

Marko Kilpi kok 

Mauri Peltokangas ps 

Mia Laiho kok 

Janne Heikkinen kok 

Atte Harjanne vihr 

Ritva Elomaa ps 

Sinuhe Wallinheimo kok 

Jukka Kopra kok 

Wille Rydman kok 

Ville Kaunisto kok 

Kari Tolvanen kok 

Eeva Kalli kesk 

Satu Hassi vihr 

Päivi Räsänen kd 

Kaisa Juuso ps 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Pihla Keto-Huovinen kok 

Heikki Autto kok 

Leena Meri ps