LEHDISTÖTIEDOTE: Kokoomuksen Kiuru jättänyt oikeusasiamiehelle kantelun: Ikääntyneitä ei saa asettaa eriävään asemaan (9.10.2023)

9.10.2023

Lehdistötiedote 9.10.2023
Julkaisuvapaa heti


Kokoomuksen Kiuru jättänyt oikeusasiamiehelle kantelun: Ikääntyneitä ei saa asettaa eriävään asemaan

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun yli 79-vuotiaiden poisrajaamisesta päätöksenteolle merkittävien kyselytutkimuksien vastaajista. Kantelun tapaus koskee Pirkanmaan hyvinvointialueen tilaamaa tutkimusta sote-palveluverkoston järjestämisestä.

”Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle on järeä keino. Pirkanmaan esimerkki valikoitui esimerkiksi ajankohtaisuutensa vuoksi. Merkittävän väestönosan perusoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti”, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan ikääntyneitä ei voida rajata päätöksenteon tueksi tehtävien tutkimuksien ulkopuolelle ilman perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää perustetta. Pirkanmaan hyvinvointialueen tapauksessa yli 79-vuotiaat olivat rajattu kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Kiurun mukaan tutkimuksen toteuttamistapa ei vastaa lainsäädäntöämme.

”Lainsäädäntömme perustuu ajatukseen, että jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Viranomaisilla ja siten myös Pirkanmaan hyvinvointialueella on velvollisuus selvittää palvelun käyttäjien näkemyksiä”, Kiuru jatkaa.

Kiurun mukaan Pirkanmaan tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan kyseessä on laajempi ongelma. Jos ikääntyneiden kannat rajataan ulos tärkeistä kyselyistä, voidaan saada täysin väärä kuva kansalaisten mielipiteistä.

”Ikääntyneet edustavat monipuolista mielipiteiden ja arvojen kirjoa. Ikärajauksen asettaminen supistaa näiden mielipiteiden kuulemista kohtuuttomasti. Tästä kärsii niin ikääntyneet kuin päätöksentekijät”, Kiuru sanoo.

”Vanhempien ikäryhmien syrjinnästä ei ole puhuttu tarpeeksi. Lakien kirjainta ja henkeä ei tällä hetkellä noudateta. Muutosta ei saada, ellei asiaan puututa tiukasti”, Kiuru päättää.

Yli 79-vuotiaita on Pirkanmaalla 30 776.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pauli Kiuru
040 540 6937


///

KANTELU (Kirjoitettu oikeusasiamiehen kantelulomakkeeseen)

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.

Pirkanmaan hyvinvointialue.

2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin kenen menettelyä arvostelette? 

Mitä tapahtui?

Pirkanmaan hyvinvointialue on tilannut Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaan asukkaiden toiveita sote-palveluverkoston ja kiirepalveluiden järjestämisestä.

Palveluiden järjestämiseen liittyvät kysymykset, päätökset ja järjestelyt ovat nyt alueella ajankohtainen ja vaikutuksiltaan merkittävä asia.

Tutkimuksen kohderyhmänä ja vastaajina olivat 18–79 -vuotiaat Pirkanmaan asukkaat.


Milloin?

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 9.-19.6.2023. Tutkimuksen tuloksista on raportoitu hyvinvointialueen päättäjille. Ainakin Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on saanut tulokset oheismateriaalina käyttöönsä 3.8.2023 pitämäänsä kokousta varten.


Missä?

Pirkanmaan hyvinvointialueella. Tutkimustietoa käytetään päätöksenteon tukena Pirkanmaan hyvinvointialueella. Pirkanmaan hyvinvointialueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa asukasta. Hyvinvointialue toimii 23 kunnan alueella.


3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

Tilattua kyselytutkimusta ja sen tuloksia käytetään päätöksenteon tukena. Tutkimukseen vastaajista oli kuitenkin aikuisväestöstä rajattu perusteettomasti tai jopa tarkoituksella yli 79-vuotiaat ulkopuolelle.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toiveita sote-palveluverkoston ja kiirepalveluiden järjestämisestä. Yli 79-vuotiaat ovat mainittujen palveluiden aktiivisia käyttäjiä. Tutkimustulokset oli rajauksesta huolimatta yleistetty harhaanjohtavasti koko hyvinvointialueen aikuisväestöön. Ajatus tiedolla johtamisesta ei toteudu täysimääräisesti. Päättäjien saama tausta-aineisto ei täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Ikääntyneitä ei voida rajata tutkimusten ja selvitysten ulkopuolelle ilman perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää perustetta. Tiedonkeruun ja vaikuttamismahdollisuuksien on oltava kohderyhmän saavutettavissa. Tiedonkeruuseen käytetyn internetpaneelin voidaan olettaa olleen edullisin ja helpoin menetelmä. Vaihtoehtoisten menetelmien kalleus ei kuitenkaan ole hyväksyttävä peruste jättää yli 79-vuotiaiden näkemyksiä selvittämättä. Merkittävällä osalla yli 79-vuotaista on myös valmiudet digitaalisessa ympäristössä toimimiseen.

Lainsäädäntömme perustuu ajatukseen, että jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Viranomaisilla ja siten myös Pirkanmaan hyvinvointialueella on velvollisuus selvittää palvelun käyttäjien näkemyksiä.

Tutkimuksen toteuttamistapa ei vastaa lainsäädäntöämme. Tilaajalla ja tutkimuksen tekijällä on prosessissa omat roolinsa. Lainvastaisuutta on syytä arvioida ainakin suhteessa perustuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin, vanhuspalvelulakiin sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (järjestämislaki). Viranomaisen on edistettävä toiminnassaan yhdenvertaisuutta, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi iän perusteella. Tiettävästi ei ole olemassa lainsäädäntöä tai syytä, jonka perusteella ikääntyneitä olisi voitu hyväksyttävästi rajata tutkimuksen ulkopuolelle.

Lopuksi on syytä todeta, että ikääntyneiden sivuuttaminen mielipidetiedusteluissa ja tutkimuksissa on myös äärimmäisen loukkaavaa. Mielipiteen sivuuttamiseen liittyy vahva kielteinen arvolataus, joka heikentää ihmisen kokemaa hyvinvointia.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilaaman tutkimuksen ikärajauksen piiloviesti on, ettei iäkkään mielipiteellä ole enää arvoa. Hyvinvointialueen nimeen ja arvoihin se sopii huonosti.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle?

En ole asiasta kannellut tai valittanut muulle viranomaiselle.