Täysistuntopuhe to 4.2.2021 / Luottamus palautettava Valtiontalouden tarkastusvirastoon

4.2.2021

Puhe to 4.2.2021 / Pauli Kiuru / Tarkastusvaliokunnan jäsen. Kokoomuksen valiokuntavastaava

MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA

Arvoisa puhemies

Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on tuoda eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa.

Tarkastusvirasto vaikuttaa siihen, että valtion taloudenhoidossa noudatetaan säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita. Viraston omia arvoja ovat muun muassa vastuullisuus ja avoimuus. Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee tärkeää työtä. Hyvään hallintoon kuuluu luottamus.

Valtiontalouden tarkastusviraston oma toiminta on noussut tiedostusvälineissä esiin. Oikeusasiamies antoi joulukuussa 2020 huomautuksen viraston johdolle virkajärjestelystä, jossa palkkaa maksettiin ilman työ- ja virkapaikkaolovelvoitetta. Epäselväksi on myös mediatietojen mukaan jäänyt pääjohtajan virkalennoista saatujen bonuspisteiden käyttö. Luottamus on kärsinyt.

Yksittäistä virkajärjestelyä tai bonuspisteitä tärkeämpää on viraston toimintakulttuuri. Toimintakulttuurin pitää kasvattaa luottamusta virastoon ja suomalaiseen hallintoon.

Pääjohtaja kirjoittaa viraston verkkosivuilla: ”Mahdollisissa eturistiriidoissa tärkeintä ei ole se, miltä meistä itsestämme tuntuu, vaan se, miten muut näkevät tilanteen.”

On kiistatonta, että kansalaisten luottamus viraston huolellisuuteen varojen käytössä on kärsinyt. Luottamus on palautettava.

Arvoisa puhemies

On kysyttävä, kuka valvoo valvojaa ja kuka tarkastaa tarkastajaa?

Valtiontalouden tarkastusvirastossa on sisäinen tarkastaja, ja sisäisellä tarkastajalla on tukenaan sisäisen tarkastuksen ohjesääntö.

Ohjesäännön mukaan sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastajan on laadittava tarkastusraportti. Sisäisen tarkastuksen on viipymättä raportoitava pääjohtajalle merkittävistä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan puutteista tai väärinkäytöksistä.

Ohjesääntö asettaa sisäisen tarkastajan kiusalliseen tilanteeseen, jos hän havaitsee puutteita pääjohtajan toiminnassa. Hän joutuisi siis raportoimaan pääjohtajan väärinkäytöksistä pääjohtajalle itselleen. Tarkastajalla tulisi olla oikeus ja velvollisuus raportoida suoraan tarkastusvaliokunnalle ilman välikäsiä niistä asioista, jotka koskevat pääjohtajan omaa toimintaa. Ohjesääntöä on päivitettävä. Luottamus on palautettava.

Arvoisa puhemies

Valtiontalouden tarkastusviraston työjärjestys määrää, miten menetellään eduskunnan valiokuntakuulemisiin valmistautuessa.

Työjärjestys määrää, että tarkastusviraston virkamiehen on ilmoitettava pääjohtajalle, jos hänet kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan. Virkamiehen on annettava kirjallinen esityksensä tarkistettavaksi pääjohtajalle hyvissä ajoin ennen valiokuntakäsittelyä. On oikein, että johto pidetään informoituna.

Tilanne ei ole kuitenkaan ongelmaton. Jos tarkastusvaliokunta päättäisi kutsua sisäisen tarkastajan kuultavaksi valiokuntaan selvittämään johdon toimintaa, olisi kirjallinen materiaali toimitettava etukäteen pääjohtajan tarkistettavaksi. Pääjohtaja siis tarkistaisi itseään koskevan esityksen ennen valiokuntakäsittelyä. Luottamus esityksen objektiivisuuteen kärsii. Objektiivisuus on myös viraston arvo. Luottamus asetettuihin arvoihin kärsii.

Tällaisessa tapauksessa työjärjestyksessä pitäisi olla maininta, että sisäinen tarkastaja raportoi valiokunnalle ilman ennakkotarkastusta. Työjärjestys on päivitettävä. Luottamus on palautettava.

Arvoisa puhemies (tämä kappale voi siirtyä tai jäädä pitämättä illan seuraavaan puheenvuorooni puheaikarajoituksen ja / tai pöydällepanon vuoksi)

Kiistatonta on, että viraston työilmapiirissä on ongelmia. Epäkohdat on mainittu tässä valiokunnan mietinnössä, mutta myös aikaisempina vuosina.

Epätietoisuutta on ollut siitä, miten menetellään henkilöstöjärjestöjen edustajien lausuntojen osalta. Jos järjestön edustaja kutsutaan viraston työhyvinvointiin liittyvissä asioissa valiokunnan kuultavaksi, niin onko lausunto kierrätettävä pääjohtajan kautta. Vastaus on, ettei sitä tarvitse kierrättää, koska virkamies ei kutsuttuna edusta Valtiontalouden tarkastusvirastoa, vaan henkilöstöjärjestöä. Koska epätietoisuutta kuitenkin on, niin työjärjestystä on tältä osin tarkennettava. Valiokunnan on voitava luottaa, että järjestön edustaja voi puhua ilman ennakkotarkastusta.

Arvoisa puhemies

Teen esityksen, että asia jätetään pöydälle keskiviikkona 10. helmikuuta pidettävään täysistuntoon.

Kokoomus haluaa palauttaa työrauhan ja luottamuksen tarkastusvirastoon. Asian tärkeyden vuoksi mietinnön hyväksymisessä on hyvä ottaa viikon aikalisä. On syytä odottaa tarkastusvaliokunnan virallista päätöstä siitä, että valiokunta ryhtyy selvittämään tarkastusvirastoon liittyviä ongelmia.

Seuraavassa täysistuntokäsittelyssä mietintöön voidaan jättää poikkeava kannanottoehdotus, jos se saadun uuden tiedon valossa katsotaan tarpeelliseksi.