TIEDOTE: Ryöstetyt vainajat ja pääkallot takaisin. Kirjallinen kysymys ministerille

25.6.2019

TIEDOTE:

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta vuonna 1873 ryöstettyjä vainajia ja heidän ruumiinosiaan. Vainajia on 82 kappaletta, joista osasta on tallessa vain pääkallot.

Ruotsalaisen Anders Retziuksen retkiryhmän tavoitteena oli kerätä Suomesta erityisesti pääkalloja. Niitä mittailemalla määriteltiin kalloindeksi ja tehtiin rotuopillisia päätelmiä.

Ruotsissa asuvat suomalaistaustaiset ovat kokeneet Karoliinisen instituutin kokoelman vainajien muistoa ja arvoa loukkaavaksi.

Myös Suomessa on noussut esille vahva toive saada esi-isien jäämistöt takaisin kotimaahan omien seurakuntien kirkkomaihin. Asiaa on käsitelty ainakin Pälkäneen seurakunnassa.

Valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) vieraili opetusministeriössä 18. maaliskuuta Pälkäneen seurakunnan kirkkoherra Jari Kemppaisen kanssa. Vierailun aikana selvisi, että virkamiestasolla on oltu yhteydessä Karoliiniseen instituuttiin.


”On ilmeistä, ettei tämä kuitenkaan riitä. Asia on vaikea Karoliiniselle instituutille. Asian vauhdittamiseksi asiasta vastaavan ministerimme on otettava asia työlistalleen, vaadittava palautusta ja neuvoteltava asia kunnialliseen ratkaisuun ruotsalaisen ministerikollegansa kanssa. Palautus olisi tärkeä symbolinen ele”, Pauli Kiuru vaatii.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan ”Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kysymys annetaan sisällöltään täsmällisenä puhemiehelle, joka toimittaa kysymyksen valtioneuvostolle. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.”

Kiuru korostaa, että kysymys ja vastaus ovat julkisia ja että ministerillä on käytännössä vastauspakko.

Kysymys on jätetty eduskunnan kansliaan tiistaina 25. kesäkuuta edelleen toimitettavaksi. Asia päätynee tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) vastattavaksi.KIRJALLINEN KYSYMYS:

Ryöstettyjen vainajien palautus Ruotsista kotiseurakuntiin 

Eduskunnan puhemiehelle

Ruotsin Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa on Suomesta vuonna 1873 ryöstettyjä vainajia ja heidän ruumiinosiaan. Vainajia on 82 kappaletta, joista osasta on tallessa vain pääkallot. Anastukset ovat tapahtuneet Enon, Pialaveden, Pälkäneen ja Rautalammin hautausmailta. Lukumääräisesti suurin määrä vainajista ja heidän ruumiinosistaan on Pälkäneeltä.

Ruotsalaisen Anders Retziuksen retkiryhmän tavoitteena oli kerätä Suomesta erityisesti pääkalloja. Niitä mittailemalla määriteltiin kalloindeksi ja tehtiin rotuopillisia päätelmiä. Myöhempi tutkimus on osoittanut senaikaisen tieteellisen lähestymistavan kestämättömäksi sekä eettisiltä perusteiltaan että todisteluvoimaltaan.

Ruotsissa asuvat suomalaistaustaiset ovat kokeneet Karoliinisen instituutin kokoelman vainajien muistoa ja arvoa loukkaavaksi. Myös Suomessa on noussut esille vahva toive saada esi-isien jäämistöt takaisin kotimaahan omien seurakuntien kirkkomaihin. Asiaa on käsitelty ainakin Pälkäneen seurakunnassa.

Pälkäneen seurakunta olisi halukas ottamaan omalta alueeltansa viedyt vainajat takaisin ja järjestämään hautajaiset vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla.

Asia on opetus- ja kulttuuriministeriön tiedossa, joka on ollut virkamiestasolla yhteydessä Karoliiniseen instituuttiin. Myös Suomen ulkoministeriöllä saattaa olla intressejä asiassa.

Ryöstöretket ovat tapahtuneet Venäjän vallan aikana, mutta venäläisillä ei tiettävästi ole ollut asiassa toiveita tai vaatimuksia.

Karoliinisen instituutin näkökulmasta päätös luovutuksesta voi olla merkittävä ennakkotapaus. Siksi sen kanssa ei ilmeisesti haluta edetä nopeasti tai mahdollisesti ei olleenkaan. Luovuttajan on selvitettävä muun muassa omistusoikeudet, mahdollinen vastaanottaja ja palautustapa. Asian saamiseksi vireille ja etenemään tarvittaneen ministeritasoinen virallinen yhteydenotto ja pyyntö luovutuksesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko opetusministeriöstä tai muulta valtiollisesta taholta lähtenyt Karoliiniselle instituutille tai Ruotsin vastaavalle ministeriölle virallista pyyntöä vainajien palautuksesta Suomeen?

Jos pyyntö on lähtenyt, niin keneltä ja koska se on lähtenyt?

Onko olemassa arviota siitä, koska asiaan saadaan Ruotsista vastaus?

Jos pyyntöä ei ole lähtenyt, niin tulisiko Suomen asianomaisen ministerin olla asiassa aktiivinen ja järjestää neuvottelut ruotsalaisen kollegansa kanssa siten, että kysymys ratkaistaisiin ministeritasolla ilman enempiä viivytyksiä?Helsingissä 25.06.2019

Pauli Kiuru (kok)