VTV. Tarkastusvaliokunnan mietintö valmis. Dokumentit nyt julkisia. Luottamus pääjohtajaan mennyt. Äänestys todennäköinen.

15.6.2021


Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä.  Lain mukaan se tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Hallintoon on voitava luottaa. Yhteisiä varoja on käytettävä huolellisesti. Lakeja ja sääntöjä on noudatettava. 

Pääjohtaja Yli-Viikari on toiminut tavalla, joka on heikentänyt luottamusta hallintoon.  Tarkastusvaliokunnan mietintö antaa selkänojan puhemiehelle ja kansliatoimikunnalle jatkotoimenpiteille. Mielipiteeni on, että pääjohtajan erottaminen on saatava täysistunnon päätettäväksi mahdollisimman pian.

Asian merkittävyyden vuoksi julkaisen otteita tarkastusvaliokunnan saamista dokumenteista ja asiantuntijalausunnoista. Niitä on kaikkiaan yli 60 kappaletta. Muutaman julkaisen sellaisenaan. Ne löytyvät tämän kirjoituksen lopusta. Tarkastusvaliokunnan mietintö on myös mukana.

Tässä julkaisussa on:

1. Julkisuudesta ja ohjeet tietopyynnöistä valiokunnalle.

2. Poimimiani otteita dokumenteista ja asiantuntijalausunnoista.

3. Pdf-muodossa kokonaisia dokumentteja ja asiantuntijalausuntoja.


1. Julkisuudesta ja ohjeet tietopyynnöistä valiokunnalle

Valiokunnan asiakirjojen julkisuutta ohjaavat ainakin perustuslaki, eduskunnan työjärjestys sekä valiokuntaopas.

Perustuslain mukaan valiokunnan pöytäkirjat ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat julkisia, jollei välttämättömien syiden vuoksi eduskunnan työjärjestyksessä toisin säädetä tai valiokunta jonkin asian osalta toisin päätä.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan käsittelyasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty.

Valiokuntaoppaan mukaan käsittelyasiakirjoja ovat esimerkiksi valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden jättämät muistiot ja valiokunnan sihteerin laatimat erilaiset selvitykset. Asian tultua valiokunnassa loppuun käsitellyksi myös ne edustajat, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä tai varajäseniä, samoin kuin ulkopuoliset voivat halutessaan tutustua valiokunnan käytössä olleeseen kirjalliseen aineistoon.

Tietopyynnöt valiokuntien asiakirjoista:

Valiokunnalle osoitetun tietopyynnön ratkaisee valiokunnan sihteeri. Pyydetty asiakirja voidaan antaa linkkinä sähköiseen tiedostoon, jollei muuta ole nimenomaisesti pyydetty. Eduskunnan julkisessa tietoverkossa olevista asiakirjoista yleensä riittää valiokuntakanslian sihteerin opastus siitä, mistä verkko-osoitteesta ne ovat saatavissa.

Tarkastusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2179
trv(at)eduskunta.fi

Tarkastusvaliokunta (eduskunta.fi)


2. Poimimiani otteita dokumenteista ja asiantuntijalausunnoista

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin matkakulut 1.1.2016 – 31.12.2020.

Virkamatkat yhteensä 187 369 €. Matkojen kesto 327 vuorokautta.

EUROSAI -hallintokomitean tehtävään liittyen selittyy 93 464 € ja 159 vuorokautta.

Vertailuna edellisen pääjohtaja Tuomas Pöystin maltilliset matkalaskut ja kuluveloitukset:

2014 / 11 592 €.

2015 / 7 472 €.

///

Tarkastusvirasto saa hyvää palautetta kunnianhimoisesta toiminnan ja organisaation uudistuksesta. Sidosryhmät ovat tyytyväisiä tarkastustiedon oikea-aikaisuuteen ja olennaisuuteen, ja henkilöstö on tyytyväinen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ja siihen, että projektiorganisaatiossa he voivat osoittaa kiinnostuksensa eri tehtäviin. Tiimityö palvelee resurssien tuloksellista käyttöä, tukee uuden oppimista ja parantaa työn vaikuttavuutta. Tarkastusviraston taloudenhoito on vastuullista.

Tytti Yli-Viikari 16.3.2021

///

Aiemmin suuresti arvostamassaan tehtävässä palvelevat virkamiehet kohtaavat nyt ivaa ja kokevat alemmuutta. Vaikka kritiikin kohteena olevat tapahtumat ovat kohdistettavissa yksittäisiin virkamiehiin, vastuu jakautuu kaikille ja häpeä on ulkoistettu henkilöstölle. Tehtyjä virheitä ei ole tunnustettu.

Viraston johdon vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joilla tarkastusviraston työrauha ja luottamus tarkastusviraston asianmukaiseen toimintaan palautetaan. Koemme, että tähän asti johdon toiminta on kuitenkin näyttäytynyt välttelevältä, horjuvalta ja salamyhkäiseltä. Tämä ei vastaa virastomme arvoa toimintamme avoimuudesta.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin pääjohtajakaudella tarkastusviraston toiminnan painopisteet ovat muuttuneet. Aiemman päätehtävän, siis valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamisen, rinnalle on nostettu uudenlaisia kriteeristöjä. Myös viraston resursseja on kohdennettu näiden painopisteiden mukaisesti kestävän kehityksen SDG-tavoitteiden toimeenpanoa ja ympäristönäkökulmaa tukevaan työhön.

Tunnistamme riskin, että jos toiminnan painopisteitä suunnataan voimakkaasti pois taloudenhoidon laillisuuskysymyksistä, tämä voi rapauttaa tarkastusviraston omaa hyvään hallintoon tukeutuvaa toimintakulttuuria.

Eduskunnan oikeusasiamiehen antama huomautus viraston pääjohtajalle ja toiselle viraston johtoon kuuluvalle johtajalle on koskenut virkamiehen perustavan oikeuden rajoittamista. Kun huomioimme virkamiesoikeudelliset ja periaatteelliset näkökohdat, emme voi hyväksyä yksittäisen virkamiehen asettamista tilanteeseen, jossa hänen on alisteisessa asemassa tehtävä valinta oikeusasiamiehen päätöksessä kuvatun kaltaisen sopimuksen tai muiden häneen mahdollisesti kohdistuvien toimenpiteiden välillä. Tästä näkökulmasta pidämme oikeusasiamiehen antamaa huomautusta vakavana.

Henkilöstöjärjestö on kiinnittänyt huomiota siihen, että viimeisten viiden vuoden aikana viraston johdon ja päällikkötason virkamiesten vaihtuvuus on ollut suurta.

Virkamatkustamista ja myös lentomatkoista kertyneiden pisteiden käyttöä koskeva ohjeistus on tarkastusvirastossa ollut yksiselitteinen ja selkeä. Pisteitä tulee hyödyntää tarkastusviraston virkamatkojen yhteydessä tarkastusviraston hyväksi. Viraston erityinen asema edellyttää erityistä läpinäkyvyyttä. Valinta, että lentopisteiden käytöstä ei ole raportoitu tarkastusvirastolle oma-aloitteisesti tai edes niiden käyttöä koskevien nimenomaisten tietopyyntöjen jälkeen, on johtanut merkittävään mainevahinkoon ja heikentänyt tarkastusviraston uskottavuutta valtion taloudenhoidon asianmukaisuuden tarkastajana.

Eduskunnan akavalaiset ry. / 22.2.2021 (poimintoja lausunnosta eri kohdista)

Sami Vuorinen
hallituksen puheenjohtaja

Pasi Tervasmäki
luottamusmies

///

Tarkastusvirasto on valtionhallinnon edelläkävijä hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisessa ja

korkean virkamiesetiikan edistämisessä. Virasto noudattaa lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia

ja tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa hyvän hallinnon edistämiseksi.

- Henkilöstö toimii virkavastuulla. Se noudattaa lakeja, asetuksia ja ammatillista huolellisuutta,

välttää sellaista toimintaa, joka voi vahingoittaa virastoa, ja toimii tarkastusviraston yhdessä sovittujen

arvojen mukaisesti.

- Mikäli viraston toiminnassa tai päätöksenteossa havaitaan ristiriitoja eettisten periaatteiden

kanssa, henkilöstölle varmistetaan menettelytavat, joilla nämä tilanteet käsitellään luottamuksellisesti

(whistle blowing -kanava).

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Eettinen ohje. Hyväksytty 28.10.2020

///

Sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen on viipymättä raportoitava pääjohtajalle merkittävistä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan puutteista sekä väärinkäytöksistä.

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö (poimittu ohjeesta kahdesta eri kohtaa)

///

Tarkastusviraston taloussäännön kohdassa (5.5 matkamenot) mainitaan, että jos henkilön virkatehtäviin kuuluu tavanomaista enemmän ulkomaan matkustamista, hänellä on oltava Finnair Plus-sopimus bonuspisteiden keräämistä varten.

Hallintoyksiköstä saadun tiedon mukaan noin 20 henkilön Finnair Plus – korttien ja muiden lentoyhtiöiden korttien tietoja on tallennettu CWT:n tietokantaan. Pisteiden kerääntymisestä ja käytöstä ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa. Tämä siitä syystä, että pisteiden seuranta vaatisi käyttäjäkohtaisen valtakirjamenettelyn ja tämä menettelytapa ei ole käytössä.

Tarkastusviraston virkamatkojen kanta-asiakaspisteiden (lähinnä Finnair Plus – pisteiden) seurantaa ei ole nykyisellään siten erityisesti järjestetty.

Viraston kustantamista virkamatkoista saatu etu kuuluu työnantajalle. Tarkastuksen perusteella suositellaan kanta-asiakkuuspisteiden seuraamisen järjestämistä niin, että voidaan varmistua etujen kohdentuminen työnantajalle.

Valtiontalouden tarkastusviraston sisäisen tarkastajan raportti 1/2016

///

Aineiston perusteella pääjohtajan matkasuunnitelmat eivät ole laadullisesti täyttäneet vaatimuksia. Suurimpiin matkalaskuihin toteutetun otoksen perusteella n. 75 % pääjohtajan matkasuunnitelmista oli olennaisesti puutteellisia. Matkasuunnitelmalle on useissa tapauksissa merkitty ainoastaan virkamatkan toteuttamisesta maksettavat päivärahat. Käytännössä matkasuunnitelmat eivät ole pääsääntöisesti mahdollistaneet myöskään matkustustavan arviointia.

Jaakko Eskola, Valtiontalouden tarkastusvirasto 4.5.2021

///

Pääjohtaja Yli-Viikarin virkamatkoista kertyneitä Finnair Plus -pisteitä ei ole hyödynnetty pääjohtajan virkamatkojen yhteydessä. Pääjohtajalla on Finnair Plus -tiliin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, eikä virastolla ole pääsyä tämän tilin tietoihin. Tästä syystä virastolla ei ole tietoa siitä, että ovatko pisteet kokonaan käyttämättä.

VTV, Mikko Koiranen. 17.3.2021

///

VTV sopi vuonna 2017 kahdenvälisestä yhteistyöstä Bhutanin tarkastusviraston kanssa molemminpuolisen kapasiteetin kasvattamiseksi. Aloite lähti liikkeelle Bhutanin toiveesta ja edelleen INTOSAI Development Initiativen kautta käytyjen keskusteluiden pohjalta.

VTV:n tavoitetila kansainvälisessä yhteistyössä on

1)     Kansainvälinen yhteistyö on yksi asiantuntijuuden osa-alue ja se tarjoaa yhden väylän viraston osaamiseen kehittämiseen. 

2)     Kansainvälisellä yhteistyöllä pyritään yhtäältä vaikuttavuuteen kansainvälisillä foorumeilla, toisaalta yhteistyöllä haetaan vertaisoppia ja hyviä käytäntöjä omaan työhömme kotimaassa.

Raportista tehty alun perin sisäinen intrauutinen ja viimeistelemättä jäänyt kokousraportti, raportti kirjattu valmiiseen muotoon 8.2.2021.

VTV, matkaraportti Bhutaniin 6.- 9.5.2019 (ote)

///

IDI:n SAI Young Leaders (SYL) 1,5-vuotinen koulutusohjelma alkoi vajaan kahden viikon työpajalla Chennaissa, Intiassa. Ohjelmaan on valittu yhteensä 25 tarkastusvirastojen nuorta (ikäraja 40 vuotta) johtajaa eri puolilta maailmaa, kaksivaiheisen hakumenettelyn kautta. Intiassa mukana olivat myös osallistujien henkilökohtaiset coachit.

Työpajan ohjelma jakaantui kahtia siten, että ensimmäisen viikon teemana oli itsensä kehittäminen, yhteiset arvot, coaching-menetelmänä, harjoitukset sekä tarkastusvirastojen sekä ISSAI-standardien merkitys globaalisti.

Myös Tytti piti kiinnostavan puheen toisen viikon aikana omasta johtamistiestään ja -kokemuksestaan.

Ensimmäisen viikon aikana laadittiin jatkotyöskentelyä varten osallistujien yhteiset arvot. SYL yhteisön arvoiksi valittiin integriteetti, empatia, sitoutuminen, erinomaisuus sekä tilivelvollisuus. Yhteisten arvojen kautta työstetään jatkossa jokaisen omaa muutosprojektia, henkilökohtaista kehittymistä sekä yhteistä johtamismatkaa.

Ensimmäisen viikon teemat käsittelivät sekä itsetuntemusta ja tunneälyä, mutta myös ISSAI-standardien näkökulmasta heikommassa asemassa olevien huomioimista.

Käytännön esimerkkien valossa osallistujat miettivät tapoja, joilla konkreettisesti tarkastusvirastot voisivat kantaa kortensa kekoon edellä mainituissa asioissa ja johtaa omalla esimerkillään.

Suunnitelmakokonaisuus perustuu GROW malliin. Projektikokonaisuuden tavoitteena on toteutuessaan johtaa sekä positiiviseen muutokseen tarkastusvirastossa ja henkilökohtaiseen positiiviseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on jakaa kokemuksia, vaihtaa tietoja sekä parhaita käytäntöjä verkostoitumalla. Positiivisen muutoksen kautta tuodaan uusia tapoja ja käytäntöjä oman tarkastusviraston toimintaan.

Kokousraportti Chennai, Intia 19. - 30.3.2018 (poimintoja raportista eri kohdista)

///

Matkustuksen tarkastuspalvelu on vuoden 2019 aikana kiinnittänyt huomiota kulun tarkastuksen yhteydessä kuluveloitukseen numerolla 2804 (Tytti Yli-Viikari). Kululaskulla on kuluja ajanjaksolta 23.04.2019 – 13.08.2019 yhteensä 2329,86€.

Kululaskulle on siirretty jo aiemmin käsittelyssä ollut kulu. Tuohon aiempaan käsittelyyn Palkeet on ilmoittanut, että kululaskua ei tulisi hyväksyä ja siirtänyt kululaskun kohdistamattomaksi ostoksi. Lisäksi on ohjeistettu, että osto tulisi käsitellä maksuaikakortin virheellisenä käyttönä.

Uudelleen kulu on tullut laskulle 2804 ja myös kyseiselle laskulle Palkeet on liitteeksi M2 järjestelmään kirjannut VM:n kannan kampaamokuluihin 22.11.2019. Virasto on hyväksynyt kululaskun 2.12.2019.

Palkeet eli Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 14.4.2021 (poimintoja asiantuntijalausunnosta eri kohdista)

3.  Pdf-muodossa kokonaisia dokumentteja ja asiantuntijalausuntoja