TIEDOTE: Roskat pois ympäristöstä – yhteisöllisyydestä hyvinvointia

26.6.2017

Julkaisuvapaa: maanantaina 26.6.klo 18.00

 

Roskat pois ympäristöstä – yhteisöllisyydestä hyvinvointia

Ympäristön siisteys vaikuttaa koettuun hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ihmiset haluavat asua siistissä ympäristössä.

Suomessa on totuttu paljolti siihen, että vastuu ympäristöstä kuuluu yhteiskunnalle. Toisaalta moni haluaisi antaa talkooapua yhteisen lähiympäristön puolesta. Myös kuntien on hyvä miettiä keinoja, joilla osallistumiskynnystä voidaan madaltaa.

Kannustan valtuustoaloitteessani omaa ja Pirkanmaan kuntia koordinoimaan siivoustalkoita alueillaan. Tavoitteena on ympäristön siisteyden lisäksi parantaa yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen kautta.

Valkeakoskella tehdyn kyselyn mukaan kuntalaisilla on kiinnostusta osallistua siivous- ja talkootoimintaan.

Valtuustoaloitteeni idea on saada toiminta koordinoidummaksi ja helpommaksi kuntalaisille. Tiedotus, roskalavat ja jätesäkit olisivat kunnan vastuulla, mutta keräystyö tapahtuisi talkoilla, Kiuru korostaa.

Kustannukset ovat kohtuulliset. Ketään ei pakoteta mihinkään. Kiuru on varma, että kuntalaisilta löytyy runsaasti halukkuutta talkoilla lähiympäristön puolesta. Aloitteen idea on vapaasti käytettävissä. Tulokset palkitsevat kaikkia.

Taloyhtiön talkoot on yleinen ja perinteinen tapa yhteiselle osallistumiselle kotipihan ja lähipiirin puolesta. ”Roska päivässä –liike” on ilahduttavasti lisännyt suosiotaan, kansanedustaja Kiuru toteaa.

Myös presidentti Sauli Niinistö kannustaa suomalaisia lähtemään liikunnalliselle ja yhteisölliselle roskankeräyskävelylle Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi. Esimerkin voima on tärkeä, Kiuru muistuttaa.

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Asiaan kiinnitetään huomiota muun muassa perustuslaissa, kuntalaissa ja ympäristönsuojelulaissa.

 

Liite: Valtuustoaloite 26.6.2017

Lisätiedot:

Pauli Kiuru
040 540 6937

///

VALTUUSTOALOITE: Yhteisöllisyys, ympäristön siisteys sekä siivoustalkoiden koordinointi ja tukeminen

 

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Valkeakosken kaupunginstrategian visioon on kirjattu seuraavasti: ”Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki.”

Myös Valkeakosken hyvinvointiraportissa 2016 kiinnitetään huomiota asuinympäristön laatuun ja turvallisuuteen.

”Asuinympäristön laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat asuinyhteisö eli ihmiset, ympäristön luonnonläheisyys, rakennukset, palvelujen saatavuus ja kulkureitit. Turvallisuudesta viestittävät myös ympäristön siisteys ja kauneus sekä rakennusten kunto.” (Hyvinvointiraportti 2016, s. 34)

Hyvinvointiraportissa todetaan, että kuntalaisten koettu hyvinvointi ja elämänlaatu perustuvat merkittävästi yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteeseen. Tulevaisuudessa pyritään entistä enemmän tarjoamaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi yhdeksi painopistealueeksi onkin valittu turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät asiat.

Valtuutettu Pia Hänninen teki vuonna 2013 valtuusaloitteen ympäristöohjelman laatimisesta. Aloitteen tavoite voidaan tulkita ympäristöasioita laajemmin sosiaalisen vastuun näkökulmasta.  Ohjelman työstämisvaiheessa kuntalaisia osallistettiin asukaskyselyllä. Yhtenä kysymyksenä oli, miten asukkaat itse olisivat valmiita toimimaan ympäristönsä hyväksi. Eniten kannatusta sai eri alueilla toteutettava siivous- ja talkootoiminta. Käytännön työhön ei ole vielä kuitenkaan ryhdytty koordinoidusti.

Ympäristö, koettu turvallisuus ja yhteisöllisyys voidaan nivoa yhteen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki ottaisi vastuulleen siivoustalkoiden koordinoinnin, tiedottamisen sekä jätesäkkien ja roskalavojen toimittamisen sekä niistä aiheutuvat kulut. Yhteistyötahoina voisivat olla ainakin asukasyhdistykset sekä Valkeakosken Sanomat.

Puistotoimistolla lienee paras näkemys siivottavien alueiden tärkeysjärjestyksestä. Kohteina olevat maa-alueet ja rannat voisivat vaihdella vuosittain tarpeen mukaan. Kaupungin ympäristönsuojelu voisi toimia koordinaatio- ja tiedotusvastuussa. Tekninen keskus pystyisi parhaiten vastaamaan roskalavoista sekä kuljetuksista. Kustannusten kohdentamiseen voidaan ottaa kantaa valtuustoaloitteen vastauksessa.

Valtuutettu

Pauli Kiuru + noin 30 valtuutettua